คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การพัฒนาตนและสังคม อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมเด่น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

หัวข้อ ” การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน “…

งาน Varieties of English และ เสวนาเรื่อง Philippine English(party popper)

(siren) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงาน Variet…

ไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวกิจกรรม

แหล่งงาน