คุณค่าของมนุษย์อยูที่การพัฒนาตนและสังคม อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมเด่น

โครงการ มนุษยศาสตร์สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

กิจกรรม Essential technology in the Digital World โดยมีผศ. ดร. บรรพต พิจิตรกำเนิด (ครูพี่ชุน) ให…

Open House” มนุษยศาสตร์ ศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”

คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน Open …

โครงการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ“เทคนิคการจัดการประชุมออนไลน์ให้อยู่หมัด”

จัดโดย : คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยากร : ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิดเว…

แนะนำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวกิจกรรม

แหล่งงาน