คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การพัฒนาตนและสังคม อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมเด่น

ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (รหัส 65) เข้าร่วมกิจกรรม “Psycho Series” ในรูปแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

โครงการ มนุษย์ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 5 ในหัวข้อ เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 2 “ท่องแหลมมลายูเลาะดูหมู่เกาะ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการ มนุษย์ท่องเที่ยว กิจก…

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวกิจกรรม

แหล่งงาน