คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การพัฒนาตนและสังคม อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมเด่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์เยาวชนอาสา ชุมชนบางลำพู

ข้อมูล : http://www.dusit.ac.th/2022/967234.html…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข เข้ารับพระราชทานรางวัล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศรีป…

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวกิจกรรม

แหล่งงาน