คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การพัฒนาตนและสังคม อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมเด่น

โครงการอบรมทักษะการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงย…

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 62

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา รหัส 62โดยได้รับเกีย…

ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อกับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมงาน TCAS66 Open House รอ…

อัพเดต!!! ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

เสวนาทางวิชาการทางมนุษย์สังคม ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “จรรยาบรรณนักจิตวิทยากับความท้าทายในบทบาทการทำงาน ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพในศตวรรษที่ 21”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดเสวนาทางวิชาการทางมนุษย์สังคม ปีการศึกษา 2565 คร…

สวนดุสิตจัดให้ “คุยกับตัวแทนหมู่บ้าน” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรอบรม