ระบบข้อมูลกลางคณะ

ด้านการบริหาร

ระบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร | รายงานสรุปข้อมูล
ระบบบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของคณะ | รายงานสรุปข้อมูล

ด้านงานวิชาการ

ระบบแผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา | รายงานสรุปแผน
ระบบบันทึกข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากร | รายงานสรุปข้อมูล
ระบบรับข้อมูลหนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการเรียน ประจำภาคเรียน | รายงานสรุปข้อมูล

ด้านบัณฑิต

๐ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | รายงานสรุปข้อมูล

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต