คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การพัฒนาตนและสังคม อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมเด่น

หัวข้ออบรม “ใช้ Template สร้างเอกสารกันเถอะ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ มนุษยศาสตร์สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการแล…

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรมทั่วประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงย…

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรมทั่วประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงย…

โครงการ “เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีนเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ขอเชิญเข้า…

เสวนาวิชาการทางมนุษย์สังคม ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการทางมนุษย์สังคม ปีการ…

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวกิจกรรม

แหล่งงาน