... ทำอย่างไรเราจึงจะใช้วิชาการอย่างมี ประสิทธิภาพได้ คนที่ใช้วิชาได้ดีนั้น ประ การแรกจะต้องรู้วิชานั้นอย่างแจ่มแจ้ง จัดเจน และทั่วถึงทั้งในหลักใหญ่และ รายละเอียด ประการที่สองการ ทำงาน จะต้องเป็นงานทีสร้างสรรค์ มิใช่งาน ที่บ่อนเบียนทำลายไร้ประโยชน์ ประการ ที่สามผู้ทำจะต้องรู้ลักษณะงานโดยถ่องแท้ โดยเฉพาะจุดประสงค์ ขอบเขตและวิธี การปฎิบัติ ประการที่สี่จะต้องมีความตั้งใจ ที่แน่วแน่และมีความพรักพร้อม ที่จะสำเร็จ ประโยชน์ขึ้นมา ครบ 4 ประการนี้แล้ว จึงจะช่วยให้ เห็นช่องทางและวิธีการใช้วิชาได้ถูกต้อง พอดีพอเหมาะตรงตามเป้าหมายที่ต้องการและทำให ้ได้ผลงาน ที่สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมทุกส่วน ...

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง "กิน อยู่อย่างไร

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา คุณสมบัติของบัณฑิต ปฏิทินวิชาการ 1/2551 , 2/2551
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คู่มือการทำสัญญากู้ยืม e-Studentloan การประกันคุณภาพ
งานทะเบียนออนไลน์ / ตรวจสอบผลการเรียน คู่มือการใช้ระบบบริหารการศึกษา  
เปลี่ยน Password ระบบบริหารการศึกษา สวัสดิการและบริการนักศึกษา  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  
  ระเบียบการแต่งกาย แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  คู่มือการติดตั้งเครือข่ายไร้สายในมหาวิทยาลัย  
  คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักวิทยบริการ  
     

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง "กิน อยู่อย่างไร

ชื่อ-สกุล

 
หลักสูตร

ผลงาน

นายสิงหนาท พรมสวาสดิ์
นิติศาสตร์
ประกาศเกียรติคุณในการเป็นพลเมืองดี วันที่ 12 ธค. 2551
นายนิติกรณ์ สุขสบาย
นิติศาสตร์
รางวัลชมเชย โครงการ RD Camp Season 2 วันที่ 13-22 ตค. 2551
นางสาวพรรณธิดา พึงใจ
ภาษาไทย
รางวัลชนะเลิศ ประเภทอ่านบทร้อยแก้ว วันที่ 30 กค. 2551
นายศุภณัฐปรัชญา ทำนุ
ภาษาไทย
รองรางวัลชนะเลิศ ประเภทอ่านบทร้อยแก้ว วันที่ 30 กค. 2551
นางสาวผุสดี สว่างผล
ภาษาไทย
รางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดประชันกลอน ในงานเชิดชู ครูกวีศรีสุนทร วันที่ 26 มิถุนายน 2551
นางสาวกรรณิกา แซ่เล้า
ภาษาไทย
รางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดประชันกลอน ในงานเชิดชู ครูกวีศรีสุนทร วันที่ 26 มิถุนายน 2551


>>