Human Administrator

การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ปี 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำแทนที่ตำแหน่งว่างลงขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการเลือกตั้ง มีผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับคะแนนรับรองจำนวน 2 ท่านคือ…

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้อง 1106 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว…

TOEIC Post- Test สำหรับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ และหลักสูตรศิลปศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการทดสอบ TOEIC Post- Test ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดสอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ห้องเรียน…

การประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2563 (เปิดเรียน 15 มกราคม 2564) ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.…

Insight SDU : TCAS 64

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมงาน Insight SDU : TCAS 64 (Open House) ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต…

การประชุมตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2563 (ระบบ AEC)ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 -16.00 น.ณ ห้องประชุม 1119 (ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม)

คณบดีคณะมนุษย์ฯ มอบเกียรติบัตรแก่นางสาวสุธานาถ ศรีเพ็ชร นักศึกษาจิตอาสา

วันที่ 7 ตุลาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ นางสาวสุธานาถ ศรีเพ็ชร (น้องมุก) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในเหตุการณ์ที่ได้ช่วยโบกรถฉุกเฉินผ่าน ขณะที่รถกำลังติดหนักบนเส้นถนนจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่6…