Human Administrator

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม…

การประชุมทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC ) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  เจตน์ปัญจภัค เป็นผู้ดำเนินการประชุมร่วมกับประธานหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา…

การประชุมเตรียมความพร้อมพิชิตทุน วช. หัวข้อ การส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการการประชุมเตรียมความพร้อมพิชิตทุน วช. หัวข้อ การส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ…

การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ปี 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำแทนที่ตำแหน่งว่างลงขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการเลือกตั้ง มีผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับคะแนนรับรองจำนวน 2 ท่านคือ…

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้อง 1106 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว…

TOEIC Post- Test สำหรับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ และหลักสูตรศิลปศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการทดสอบ TOEIC Post- Test ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดสอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ห้องเรียน…

การประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2563 (เปิดเรียน 15 มกราคม 2564) ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.…