มุมประกันคุณภาพ

การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ปี 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำแทนที่ตำแหน่งว่างลงขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการเลือกตั้ง มีผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับคะแนนรับรองจำนวน 2 ท่านคือ…

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1119 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม…

การติดตามการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Pre 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ Pre 12 เดือน ตามระบบ SDU QA (1 สิงหาคม 2562- 31 กรกฎาคม 2563) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา…

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1119 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว…

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563   ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม32302  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม…

เสวนา “รู้ให้ลึก รู้ให้ชัด การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 3. เสวนา “รู้ให้ลึก รู้ให้ชัด การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมข้อมูล เทคนิคการเขียนผลงาน และขั้นตอนการส่งผลงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 63 เวลา14.00-17.00…

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะฯ ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเรียน…

การประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม หารือร่วมกับคณะกรรมการปรับปรุงการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการแสดงความคิดเห็นต่อแบบฟอร์มการประเมินผลปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งคณาจารย์ให้มีความเข้าใจและชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 –…

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2562  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม…

ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2562 ระบบ AEC ในวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์…