Knowledge Management

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Reskill เขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ” (KM)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”Reskill เขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ” (KM) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานภายในและอาจารย์ที่สนใจ จำนวน 172 คน เพื่อทบทวนความรู้และนำไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว และ อาจารย์รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นวิทยากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

สรุปองค์ความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

สรุปองค์ความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม “การจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562” กิจกรรมที่ 1. เสวนา “จัดทำข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน” กิจกรรมที่ 2. เสวนา “เติมห้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษ พิชิต…

การประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ “การสร้างชุดโครงการวิจัย”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านของงานวิจัย หัวข้อ คือ “การสร้างชุดโครงการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Co-working space อาคาร ดร.ศิโรจน์ฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561” กิจกรรมที่ 1 “SMART MODEL” เพื่อถอดบทเรียนจากคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีความโดดเด่นของแต่ละหลักสูตร ตลอดจนจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางหรือวิธีการร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหลักสูตร ณ สวนดุสิตบิสโทร…