มุมวิเทศสัมพันธ์

TOEIC Post- Test สำหรับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ และหลักสูตรศิลปศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการทดสอบ TOEIC Post- Test ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดสอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ห้องเรียน…

TOEIC Pre- Test สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการทดสอบ TOEIC Pre- Test ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดสอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ห้องเรียน 1108…

การประชุมแนวทางการจัดสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (TOEIC)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมการดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดสอบ TOElC ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 12.00-13.00 น. ห้องเรียน 1108 ตึก 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว …

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ TOElC ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมการดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดสอบ TOElC ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องเรียน 1209 ตึก 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว …

ผลสอบ TOEIC PRE TEST 2/2562

นักศึกษาสามารถตรวจผลสอบ TOEIC PRE TEST 2/2562 ตามไฟล์แนบ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดผลคะแนน หมายเหตุ คะแนนที่ปรากฎเป็นคะแนนดิบ ยังไม่ได้ปรับเป็นคะแนนโทอิคเต็ม 990 นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบคะแนนตามรูปภาพด้านล่างนี้

พิธีปิด โครงการอบรมหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระดับต้นสำหรับชาวต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้กล่าวรายงานปิดการอบรมต่อ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อกล่าวอวยพรและปิดการอบรม พร้อมกับมอบวุฒิบัตรหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระดับต้นสำหรับชาวต่างประเทศ (Basic Communicative Thai Language for Foreigners ) ให้แก่ครูอาสาสมัครชาวเกาหลี…

พิธีเปิดโครงการ Basic Communicative Thai Language for Foreigners

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระดับต้นสำหรับช่าวต่างประเทศ (Basic Communicative Thai Language for Foreigners ) ให้แก่ครูอาสาสมัครชาวเกาหลี ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ The Unesco…

คณะมนุษย์ฯ จัดสอบ TOEIC Post- Test

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการทดสอบ TOEIC Post- Test ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดสอบให้กับนักศึกษารหัส 60 และรหัส 59 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 24 และ 26 เมษายน…