มุมกิจการนักศึกษา

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่จำเป็น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยจัดอบรมที่ห้อง 11201 สำนักวิทยบริการชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่จำเป็น บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด โดยมีกำหนดวัน-เวลา ดังนี้ วันที่ 5 สิงหาคม…

วันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวด…

หลักสูตรภาษาไทยจัดโครงการสัมมนานิทัศน์

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนานิทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 28  ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ลาน LV อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว…

ดุสิตนฤมิต วิจิตรศรีธารา มหาสงกรานต์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน “ดุสิตนฤมิต วิจิตรศรีธารา มหาสงกรานต์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562…

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด…

คณะมนุษย์ฯ จัดกิจกรรม HUSO Competition

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการมนุษยศาสตร์วิชาการและเทศกาลภาษาและวัฒนธรรม (HUSO Competition)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ และเพื่อพัฒนานักศึกษาในทุกหลักสูตรตามแนวทางพัฒนาบัณฑิตสวนดุสิต โดยจัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1…