มุมวิชาการ

ประชุมรับทราบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมรับทราบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564  รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS-Team  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 –…

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีเป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร…

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดทำเกณฑ์และประเมินผลปฏิบัติงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบรองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดทำเกณฑ์และประเมินผลปฏิบัติงาน โดยจัดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Ms-Team         ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา…

การประชุมทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC ) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  เจตน์ปัญจภัค เป็นผู้ดำเนินการประชุมร่วมกับประธานหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา…

การประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2563 (เปิดเรียน 15 มกราคม 2564) ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.…

การประชุมตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2563 (ระบบ AEC)ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 -16.00 น.ณ ห้องประชุม 1119 (ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม)

ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 1/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 1/2563 (เปิดเรียน 17 สิงหาคม 2563) ในวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

การประชุมทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ระบบ AEC ) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  เจตน์ปัญจภัค เป็นผู้ดำเนินการประชุมร่วมกับประธานหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

การประชุมทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ระบบ AEC ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและผู้ดำเนินการประชุมร่วมกับประธานหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม…

การประชุมและหารือเรื่องพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาบูรณาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมและหารือเรื่องพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี(4 ปี)ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 1109 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชี้แจงและหารือร่วมกับคณาจารย์รวมทั้งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ…