มุมวิชาการ

การประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2563 (เปิดเรียน 15 มกราคม 2564) ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.…

การประชุมตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2563 (ระบบ AEC)ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 -16.00 น.ณ ห้องประชุม 1119 (ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม)

ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 1/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 1/2563 (เปิดเรียน 17 สิงหาคม 2563) ในวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

การประชุมทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ระบบ AEC ) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  เจตน์ปัญจภัค เป็นผู้ดำเนินการประชุมร่วมกับประธานหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

การประชุมทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ระบบ AEC ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและผู้ดำเนินการประชุมร่วมกับประธานหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม…

การประชุมและหารือเรื่องพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาบูรณาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมและหารือเรื่องพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี(4 ปี)ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 1109 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชี้แจงและหารือร่วมกับคณาจารย์รวมทั้งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ…

ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2562 ระบบ AEC ในวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์…