มุมการศึกษา

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาฯ

วันนี้ (วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) ณ ห้องประชุม 1119 โดยมี…

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 1 TOEIC Pre-test

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมที่ 1 TOEIC Pre-test  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 17.15 น.  ณ ห้องประชุม 501…

โครงการเปิดฟ้าสู่ฝัน สานสัมพันธ์นิติศาสตร์สวนดุสิต 60

หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเปิดฟ้าสู่ฝัน สานสัมพันธ์นิติศาสตร์สวนดุสิต 60 วันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต