Month: March 2018

โครงการสานสายใยน้องพี่คณะมนุษยศาสตร์ฯ สู่ตลาดแรงงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสายใยน้องพี่คณะมนุษยศาสตร์ฯ สู่ตลาดแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในองค์การ การพบปะกับแหล่งงาน และการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่องค์การ โดยเชิญวิทยากรจากภาคเอกชน แหล่งงานของบัณฑิต และวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 – 15.45 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส ประธานหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อมอบหมายการจัดทำฐานข้อมูล…

ประชุมตรวจสอบคุณภาพข้อสอบปลายภาค ประจําปีการศึกษา 2/2560

เมื่อวันอาคารที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพข้อสอบปลายภาค ประจําปีการศึกษา 2/2560 (ระบบ AEC)ของทุกหลักสูตร ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม

โครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการ ความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ทางด้านการผลิตบัณฑิต อภิปรายในหัวข้อ “การพัฒนาระบบและกลไกของอาจารย์ที่ปรึกษา” ขึ้นวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.15 น.…

โครงการส่งเสริมกีฬาสุขภาวะ และศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมกีฬาสุขภาวะ และศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 และมีพิธีเปิดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมีอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยในงานมีการแข่งขันประกวดการแสดงของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และมีผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชื่อการแสดง “การละเล่นพื้นบ้านไทย” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ…

โครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการ ความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย อภิปรายในหัวข้อ “เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก” ขึ้นวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.15 น.…

การประชุมกิจการนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมกิจการนักศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม โดยได้หารือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร เรื่องโครงการที่คณะ ฯ จะดำเนินการภายในเดือนมีนาคม-…

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2561

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2561 ก่อนอ่านแนะนำให้ทานอาหารมาให้อิ่ม ไม่เช่นนั้นสารภาษาฉบับนี้อาจทำให้ท่านผู้อ่านหิวมาก ถึงมากที่สุด ไม่เชื่อก็ลองดู…