Month: October 2018

การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2561 (ระบบ AEC)ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 -16.00 น.ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยในรอบที่ 1 นี้ (26 ตุลาคม 2561) จัดอบรมที่ห้อง On Demand สำนักวิทยบริการชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจัดอบรม 2 หัวข้อ ประกอบด้วย…

การประชุมทบทวนรูปแบบการจัดทำ มคอ.3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมพร้อมกับประธานหลักสูตร และผู้แทนเข้าร่วมประชุมทบทวนรูปแบบการจัดทำ มคอ.3 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ในวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา…