Month: January 2020

เสวนา “เติมห้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 2. เสวนา “เติมห้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคนิคการสอดแทรกภาษาอังกฤษและแนวข้อสอบโทอิคในรายวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30-11.30 น.…

สรุปองค์ความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

สรุปองค์ความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม “การจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562” กิจกรรมที่ 1. เสวนา “จัดทำข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน” กิจกรรมที่ 2. เสวนา “เติมห้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษ พิชิต…

เสวนา “จัดทำข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 1. เสวนา “จัดทำข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อเสนองานวิจัยและการตีพิมพ์บทความ ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร…

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะฯ ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเรียน…

การประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม หารือร่วมกับคณะกรรมการปรับปรุงการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการแสดงความคิดเห็นต่อแบบฟอร์มการประเมินผลปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งคณาจารย์ให้มีความเข้าใจและชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 –…