Month: February 2020

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ TOElC ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมการดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดสอบ TOElC ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องเรียน 1209 ตึก 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว …

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563   ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม32302  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม…

เสวนา “รู้ให้ลึก รู้ให้ชัด การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 3. เสวนา “รู้ให้ลึก รู้ให้ชัด การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมข้อมูล เทคนิคการเขียนผลงาน และขั้นตอนการส่งผลงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 63 เวลา14.00-17.00…

ผลสอบ TOEIC PRE TEST 2/2562

นักศึกษาสามารถตรวจผลสอบ TOEIC PRE TEST 2/2562 ตามไฟล์แนบ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดผลคะแนน หมายเหตุ คะแนนที่ปรากฎเป็นคะแนนดิบ ยังไม่ได้ปรับเป็นคะแนนโทอิคเต็ม 990 นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบคะแนนตามรูปภาพด้านล่างนี้