Month: February 2021

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Reskill เขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ” (KM)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”Reskill เขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ” (KM) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานภายในและอาจารย์ที่สนใจ จำนวน 172 คน เพื่อทบทวนความรู้และนำไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว และ อาจารย์รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นวิทยากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

ประชุมรับทราบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมรับทราบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564  รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS-Team  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 –…

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีเป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร…

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี…