คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มอบหมายให้คณาจารย์ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ในวันนี้ (15 มกราคม 2562) คณะ ฯ จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในศตวรรษที่21 (3Rs+8Cs) พร้อมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ และอาจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม