วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561” กิจกรรมที่ 1 “SMART MODEL” เพื่อถอดบทเรียนจากคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีความโดดเด่นของแต่ละหลักสูตร ตลอดจนจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางหรือวิธีการร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหลักสูตร ณ สวนดุสิตบิสโทร