คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการมนุษยศาสตร์วิชาการและเทศกาลภาษาและวัฒนธรรม (HUSO Competition)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ และเพื่อพัฒนานักศึกษาในทุกหลักสูตรตามแนวทางพัฒนาบัณฑิตสวนดุสิต โดยจัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การประกวด การพูดสร้างแรงบันดาลใจ “ครูไทยในศตวรรษที่ 21”
2. การประกวด เล่านิทานภาษาอังกฤษ
3. กิจกรรมการแข่งขัน “Speedy Quiz”
4. การประกวด การตัดกระดาษจีน
5. การจัดแสดง การวาดภาพสีน้ำ
6. การประกวด Infographic