คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีอื่นๆเข้าร่วมด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาของคณะฯ  ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้  การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง การแข่งขันฟุตซอลชาย  การแข่งขันเกมเบ็ดเตล็ด และการละเล่นพื้นบ้านไทย