คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 “กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและการออกแบบการเรียนการสอน” ในในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยมีหัวข้อการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้
เวลา 9.30 – 12.00 น. หัวข้อ แนวทางสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Game Base Learning โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เวลา 13.00 – 16.00 น. หัวข้อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางกรอบ มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU PSF)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์