คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน “ดุสิตนฤมิต วิจิตรศรีธารา มหาสงกรานต์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมการรดน้ำดำหัว และให้พรเนื่องในวันปีใหม่ไทย ในงานยังมีการแสดงจากนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 การแสดงคือ “รำอาศิรวาท ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” และ “รื่นฤดีดิถีสงกรานต์”

และเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมที่ดีขึ้นในโอกาสต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษาทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานดังกล่าว ตาม QR code ด้านล่าง