รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้กล่าวรายงานปิดการอบรมต่อ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อกล่าวอวยพรและปิดการอบรม พร้อมกับมอบวุฒิบัตรหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระดับต้นสำหรับชาวต่างประเทศ (Basic Communicative Thai Language for Foreigners ) ให้แก่ครูอาสาสมัครชาวเกาหลี ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ The Unesco ASIA-PACIFIC Centre of Education for International Understanding (APCEIU) โดยในงาน คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการแสดง“รำสี่ภาค” ซึ่งฝึกสอนและควบคุมโดย ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำคณะฯ
ทั้งนี้พิธีปิดดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต