มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมงาน Suan Dusit Open House ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแสดงบูธประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563 โดยในงานมีบูธของคณะต่างๆที่เปิดการเรียนการสอนในปี 63 ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดแสดงไวนิลและฉายสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธืของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร และหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร รวมทั้งจัดแสดงผลงานวิชาการของอาจารย์ และนักศึกษา กิจกรรมเด่นของแต่ละหลักสูตร พร้อมกับมีนักศึกษาประจำบูธเพื่อตอบคำถามแต่ผู้สนใจ
และยังมีการจัดแสดงฝีมือการพับกระดาษโอริงามิ (ประเภททีม)ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิชาเลือกภาษาญี่ปุ่น ที่เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ (ประเภททีม) ระดับอุดมศึกษาในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 37 (Study in Japan Fair 2018)