หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนานิทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 28  ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ลาน LV อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยคณาจารย์หลักสูตรภาษาไทย และนักศึกษาจัดกิจกรรมภายในงาน ดังนี้

ขับเสภาบทเห่เรือ “ขับเห่เรือลำนำ เลิศล้ำวิถีไทย” โดย นางสาว นัฏฐินี อภิภูอมรธาดา

การบรรยายเรื่อง “กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง เรืองรุ่งลำน้ำเจ้าพระยา”
โดย นางสาวกัลยาพร พัฒนแก้ว

หลังจากนั้นได้มีการจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย