คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2562 ระบบ AEC ในวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงามมอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2562 เข้าร่วมพิจารณาอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้มีผู้สังเกตการณ์ภายนอกคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์ รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง