คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2562  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้หารือร่วมกับประธานหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ