คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมและหารือเรื่องพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี(4 ปี)ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 1109 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชี้แจงและหารือร่วมกับคณาจารย์รวมทั้งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรภาษาจีน จำนวนทั้งสิ้น 35 ท่าน