คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม หารือร่วมกับคณะกรรมการปรับปรุงการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการแสดงความคิดเห็นต่อแบบฟอร์มการประเมินผลปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งคณาจารย์ให้มีความเข้าใจและชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์