คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมการดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดสอบ TOElC ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องเรียน 1209 ตึก 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในที่ประชุม และได้เรียนเชิญ ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์จิตราพร  จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มาให้แนวทางการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้กับคณะกรรมการดำเนินงานของคณะฯ