คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมการดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดสอบ TOElC ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 12.00-13.00 น. ห้องเรียน 1108 ตึก 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานจัดสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (TOEIC) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา รหัส 60 ในแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียมตัวของนักศึกษา