คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1119 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประธานหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมการประชุม