คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 3. เสวนา “รู้ให้ลึก รู้ให้ชัด การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมข้อมูล เทคนิคการเขียนผลงาน และขั้นตอนการส่งผลงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 63 เวลา14.00-17.00 น. ณ อาคาร 1 ห้อง 1208