คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1119 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม และมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการประเมินดังนี้
การประเมินมาตรฐานตัวชี้วัด อว. ได้คะแนน 4.33 อยู่ในระดับ ดี
การประเมินมาตรฐานตัวชี้วัด สป. อว. ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก
การประเมินมาตรฐานตัวชี้วัด สมด. ได้คะแนน 41 ได้จำนวน 2 ดาว