คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2563 (ระบบ AEC)ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 -16.00 น.ณ ห้องประชุม 1119 (ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม)