มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมงาน Insight SDU : TCAS 64 (Open House) ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแสดงบูธประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ปี 2564 โดยในงานมีบูธของคณะต่างๆที่เปิดการเรียนการสอนในปี 64 ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณาจารย์ประจำคณะฯ พร้อมกับนักศึกษา ได้จัดแสดงบูธประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร และหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร รวมทั้งจัดแสดงผลงานวิชาการของอาจารย์ และนักศึกษา กิจกรรมเด่นของแต่ละหลักสูตร พร้อมกับมีนักศึกษาประจำบูธเพื่อตอบคำถามแก่นักเรียน ครู และผู้สนใจจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ในส่วนการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงในธีม HUSO Festival โดยนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ การแสดง LLC Dance จากหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร