คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2563 (เปิดเรียน 15 มกราคม 2564) ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2563 (เปิดเรียน 15 มกราคม 2564) เข้าร่วมพิจารณาอย่าพร้อมเพรียง