คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้อง 1106 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และทูตวิจัยประจำคณะฯ เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการวิจัย ฯ โดยหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนการขับเคลื่อนงานวิจัยกลุ่มของคณะ ฯ