คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำแทนที่ตำแหน่งว่างลงขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลการเลือกตั้ง มีผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับคะแนนรับรองจำนวน 2 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย เชิดชู ซึ่งคณะ ฯ จะได้ทำการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป