คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการการประชุมเตรียมความพร้อมพิชิตทุน วช. หัวข้อ การส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1119) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และทูตวิจัยประจำคณะฯ เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการวิจัย ฯ และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงาน และระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยกลุ่มของคณะ ฯ ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากหลากหลายคณะ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ อาจารย์จากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์จากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ