คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC ) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  เจตน์ปัญจภัค เป็นผู้ดำเนินการประชุมร่วมกับประธานหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1119 คณะมนุษสตร์และสังคมศาสตร์