คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม  พร้อมด้วยอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประธานหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมการประชุม