ประชุมหลักเกณ์การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบรองศาสตราจารย์    ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา และแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้นทั้ง 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00น. ถึง 11.00น.