คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 1110 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต