คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีเป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต