ปีการศึกษา 2563

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563

  • คู่มือประกันคุณภาพ
  • เอกสารประกอบ  (1.SDU QA) (2)
เอกสารการประเมินตนเองระดับคณะ

รายงานการประเมินตนเอง                       ( รอบ 6 เดือน / รอบ 12 เดือน )

รายงานผลการประเมินตนเอง                  ( รอบ 6 เดือน / รอบ 12 เดือน )

เอกสารการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  
  • สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

รายงานการประเมินตนเอง                        ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )  

รายงานผลการประเมินตนเอง                   ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )            

  • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

รายงานการประเมินตนเอง                       ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน ) 

รายงานผลการประเมินตนเอง                   ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )              

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รายงานการประเมินตนเอง                       ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน ) 

รายงานผลการประเมินตนเอง                  ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )                         

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายงานการประเมินตนเอง                       ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )  

รายงานผลการประเมินตนเอง                  ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )                         

  • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง                      ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )

รายงานผลการประเมินตนเอง                  ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )

  • สาขาวิชาศิลปศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง                      ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )

รายงานผลการประเมินตนเอง                 ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )                          

  • สาขาวิชาภาษาไทย

รายงานการประเมินตนเอง                      ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )

รายงานผลการประเมินตนเอง                  ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน /รอบ 12 เดือน )                       

  • สาขาวิชาภาษาจีน

รายงานการประเมินตนเอง                      ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )

รายงานผลการประเมินตนเอง                 ( รอบ 6 เดือน / รอบ 9 เดือน / รอบ 12 เดือน )