เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา

คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การพัฒนาตนและสังคม อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของ

คุณธรรมและจริยธรรม

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะตรงตามศาสตร์ของสาขาวิชา มีความเป็นสวนดุสิต เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

พันธกิจ

1. บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานของหลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

2. ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศ

3. การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชนและสังคม

4. ทำนุบำรุงเผยแพร่ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา มีคุณธรรมจริยธรรม และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศ
3. การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุงเผยแพร่ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ค่านิยมร่วม (ABILITY)

Attraction – ความโดดเด่นทางด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์
Balance – ความสมดุลในการครองตนและครองงาน
Innovation – ความคิดสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม
Learning – การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Initiation – กล้าคิด กล้านำตน
Total Quality – การสร้างคุณภาพโดยรวม
Young Blood – การพัฒนาคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21