เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา

คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การพัฒนาตนและสังคม อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างมนุษย์ที่          สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมมีสมรรถนะตรงตามศาสตร์ของ          สาขาวิชามีความเป็นสวนดุสิตเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

พันธกิจ

  1. บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานของหลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
  2. ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศ
  3. การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชนและสังคม
  4. ทำนุบำรุงเผยแพร่ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

  1. บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา มีคุณธรรมจริยธรรม และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  2. ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศ
  3. การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนองความต้องการของชุมชนและสังคม
  4. ทำนุบำรุงเผยแพร่ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ค่านิยมร่วม (ABILITY)

   Attraction – ความโดดเด่นทางด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์

   Balance – ความสมดุลในการครองตนและครองงาน

   Innovation – ความคิดสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม

   Learning – การเรียนรู้ตลอดชีวิต

   Initiation – กล้าคิด กล้านำตน

   Total Quality – การสร้างคุณภาพโดยรวม

   Young Blood – การพัฒนาคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21