บุคลากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดหลักสูตร/กลุ่มวิชา สถานะ
1 น.ส. ขจีนุช เชาวนปรีชา ผศ. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปฏิบัติงาน
2 นาย บรรพต พิจิตรกำเนิด ผศ.ดร. หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ ปฏิบัติงาน
3 น.ส. บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ผศ.ดร. หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ ปฏิบัติงาน
4 น.ส. เบญจมาศ ขำสกุล ผศ หลักสูตรภาษาไทย ปฏิบัติงาน
5 นาย วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ ผศ.ดร หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
6 นาย ศุภมิตร บัวเสนาะ อาจารย์ หลักสูตรจิตวิทยา ปฏิบัติงาน
7 น.ส. สายสุดา ปั้นตระกูล ผศ.ดร หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ ปฏิบัติงาน
8 น.ส. สุดสวาท จันทร์ดำ ผศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
9 น.ส. อัมพร ศรีประเสริฐสุข ผศ หลักสูตรจิตวิทยา ปฏิบัติงาน
10 น.ส. ปริศนา ฟองศรัณย์ ผศ หลักสูตรภาษาไทย ปฏิบัติงาน
11 นาย วัชรพล วิบูลยศริน รศ.ดร. หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร ปฏิบัติงาน
12 น.ส. สุทธาสินี เกสร์ประทุม ผศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
13 น.ส. ปริศนา มัชฌิมา ผศ.ดร. หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ ปฏิบัติงาน
14 นาย เอกชัย พุมดวง ผศ.ดร. กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ ปฏิบัติงาน
15 นาย ปฤณัต นัจนฤตย์ ผศ.ดร. กลุ่มวิชาศิลปกรรม ปฏิบัติงาน
16 น.ส. นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ ผศ.ดร. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
17 น.ส. ดวงกมล อัศวมาศ ผศ.ดร. กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ ปฏิบัติงาน
18 นาย ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์ ผศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
19 น.ส. ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ ผศ.ดร. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
20 นาง วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ ผศ.ดร. หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร ปฏิบัติงาน
21 น.ส. ฉัตรแก้ว ใจงาม ผศ.ดร. หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณบดี
22 นาย วุฒินันท์ รัตสุข ผศ กลุ่มวิชาศิลปกรรม ปฏิบัติงาน
23 นาง พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ ผศ. หลักสูตรจิตวิทยา ปฏิบัติงาน
24 นาย อุทัย สติมั่น ผศ.ดร. กลุ่มวิชาสังคมวิทยา ปฏิบัติงาน
25 น.ส. พิษฐา พงษ์ประดิษฐ ผศ กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ ปฏิบัติงาน
26 นาย พิเชษฐ์ สุนทรโชติ รศ  กลุ่มวิชาศิลปกรรม ปฏิบัติงาน
27  น.ส.  ธนัญภัสร์  ศรีเนธิยวศิน อาจารย์ ประจำคณะฯ ปฏิบัติงาน
28 นาย จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ผศ.ดร. หลักสูตรบรรณารักษ์ ปฏิบัติงาน
29 นาย ชยาพล ชมชัยยา ผศ.ดร. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
30 น.ส. นันทวัน เรืองอร่าม ดร. หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ ปฏิบัติงาน
31 น.ส. ศุภศิริ บุญประเวศ ดร. หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร ปฏิบัติงาน
32 นาง นีรู ชูสัตย์สกุล ผศ. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
33 น.ส. ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรือง อาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน ปฏิบัติงาน
34 น.ส. จิตติพร ชัยประกอบวิริยะ อาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน ศึกษาต่อ ป.เอก
35 นาย ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร อาจารย์ หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร ปฎิบัติงาน
36 นาง สุดารัตน์ เทพพิมล ผศ.ดร กลุ่มวิชาศิลปกรรม ปฏิบัติงาน
37 นาย สฤษดิ์ ศรีโยธิน ผศ.ดร หลักสูตรจิตวิทยา ปฏิบัติงาน
38 น.ส. ยุสนีย์ โสมทัศน์ ผศ..ดร กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ ปฏิบัติงาน
39 น.ส. สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค ผศ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปฏิบัติงาน
40 น.ส. พรพิศ งามพงษ์ ดร. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
41 น.ส. สิริมา เชียงเชาว์ไว ผศ..ดร หลักสูตรภาษาไทย ปฏิบัติงาน
42 น.ส. ดารารัตน์ อินทรกำเหนิด อาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน ปฏิบัติงาน
ข้าราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดหลักสูตร/กลุ่มวิชา สถานะ
1 น.ส. วรวลัญช์ นิตย์จินต์ อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมวิทยา ปฏิบัติงาน
2 นาง เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว รศ.ดร กลุ่มวิชาศิลปกรรม ปฏิบัติงาน
3 น.ส. ปทุมพร โพธิ์กาศ อาจารย์ หลักสูตรจิตวิทยา ปฏิบัติงาน
4 น.ส. ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง อาจารย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
5 นาง รสริน สุทองหล่อ ผศ.ดร กลุ่มวิชานาฏศิลป์ ปฏิบัติงาน
6 นาง รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ อาจารย์ หลักสูตรภาษาไทย ปฏิบัติงาน
7 น.ส. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง ดร. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปฏิบัติงาน
8 นาย สมโภชน์ พนาวาส ผศ.ดร หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
9 นาย สรพล จิระสวัสดิ์ ผศ.ดร หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปฏิบัติงาน
10 นาย สำเนียง ฟ้ากระจ่าง ผศ. หลักสูตรภาษาไทย ปฏิบัติงาน
11 น.ส. สุณา กังแฮ อาจารย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
12 นาง อภิรดี ผลประเสริฐ ดร. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
13 นาง อรุณี โคตรสมบัติ ผศ. กลุ่มวิชาดนตรี ปฏิบัติงาน
14 น.ส. วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผศ.ดร หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
15 น.ส. แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม ดร. กลุ่มวิชาฝรั่งเศส ปฏิบัติงาน
อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นาย ธวัชชัย เพ็งพินิจ ผศ กลุ่มวิชาสังคมวิทยา ปฏิบัติงาน
2 นาย ฆนา  วีระเดชะ อาจารย์  กลุ่มวิชาศิลปกรรม ปฏิบัติงาน
3 น.ส. พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ อาจารย์ หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร ปฏิบัติงาน
4 น.ส. นพรัตน์ ขนบธรรมกุล อาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน ปฏิบัติงาน
5 นาย ประภัสร์ นกเลิศพันธุ์ อาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน ปฏิบัติงาน
6 น.ส. อิสรียา ดวงคำ อาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน ปฏิบัติงาน
7 น.ส. กนกวรรณ กุลสุทธิ์ อาจารย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปฏิบัติงาน
8 น.ส. ขวัญหทัย เชิดชู ผศ. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน