มคอ.

มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร

มคอ.2 หมวดการศึกษาทั่วไปปี 2559

หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี 2554

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี 2560

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2557

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 2556

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 2561

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปี 2554

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปี 2559

มคอ.3

หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ