มุมประกันคุณภาพ

ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2562 ระบบ AEC ในวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

การประชุมตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2562 (ระบบ AEC)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2561 (ระบบ AEC)ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 -16.00 น.ณ ห้องประชุม 1208/1

Suan Dusit Open House

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมงาน Suan Dusit Open House ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแสดงบูธประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563…

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อขอรับคำแนะนำแนวทางในการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และการจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้กับเยาวชนรวมถึงศิลปินแขนงต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแบบบูรณาการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562  

การประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม KM โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม…

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และประชุมคณะครั้งที่ 6/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และประชุมคณะครั้งที่ 6/2562  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย…

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2562  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม KM  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว…

การประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ 9 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ 9 เดือน  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม KM โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว…

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2562  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม KM  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว…

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ 9 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ 9 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม…